Cookie beleid SV Ysselsteyn

De website van SV Ysselsteyn is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

VOG

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

 

Sporten in een veilige omgeving

SV Ysselsteyn vindt de zorg voor een veilige (sport)omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarigen en kwetsbare personen, essentieel.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als vereniging kunnen nemen om de kans op Seksuele Intimidatie binnen onze vereniging te verkleinen en een sociaal veilige omgeving te bevorderen.

Daarom is besloten om van álle vrijwilligers, trainers en coaches die direct werkzaam zijn met minderjarigen bij SV Ysselsteyn een VOG te vragen.

 

Gedragsregels en VOG

SV Ysselsteyn streeft naar een sportklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, worden voorkomen en bestreden. Voor alle trainers, begeleiders en vrijwilligers van SV Ysselsteyn gelden daarom de volgende gedragsregels, zoals die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 

Gedragsregels

In de sport is de relatie tussen de begeleider en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan. Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie worden niet getolereerd.

Onderstaande gedragsregels zijn gericht op trainers/coaches/begeleiders/kaderleden (verder begeleider genoemd). De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

 

Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter <16 zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, borsten en billen.
  6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  7. De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
  8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. De begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.
  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

 

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. Dit betekent dat de begeleider ook alert moet zijn op gedragingen die niet direct seksueel intimiderend zijn, maar wel als grensoverschrijdend worden ervaren.

 

Hoe te handelen bij overschrijding van de regels

Als je grensoverschrijdend gedrag signaleert, dien je maatregelen te nemen. Wat kun je doen?

De betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken.

De vertrouwenscontactpersoon (zie hieronder) en/of het bestuur inlichten (in overleg met het slachtoffer).

Het slachtoffer wijzen op de mogelijkheid om de VCP van de vereniging of van de KNVB of KNKV om raad te vragen.

Het slachtoffer wijzen op het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport en op de mogelijkheid van het krijgen van ondersteuning van de NOC*NSF vertrouwenspersonen via Centrum Veilige Sport

Aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien er een strafbaar feit is gepleegd.

 

VOG

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarige en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als vereniging is het onze taak om voor die veilige omgeving te zorgen. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)* is één van de mogelijke maatregelen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Misbruik kan helaas nooit 100% worden voorkomen. Het vragen van een VOG van vrijwilligers is slechts één van de maatregelen ter preventie van Seksuele Intimidatie en ander discriminerend of intimiderend gedrag.

*) VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarigen en kwetsbare personen.

 

Welke maatregelen hebben wij getroffen en/of gaan wij nemen?

-Het aanvragen van een VOG voor onze vrijwilligers die met jeugd werken

-Het hebben van minimaal éën vertrouwenscontactpersoon

-Het aanstellen van een VOG coördinator / Beheerder van de VOG administratie

 

Voor wie moet een VOG  worden aangevraagd?

Voor de volgende functies zal een VOG worden aangevraagd:

Alle vrijwilligers die met minderjarigen werken

VOG coördinator / Beheerder

Vertrouwenscontactpersonen

 

Wie bepaalt of er een VOG wordt verleend?

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag ( COVOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam van de aanvrager van de VOG staan. Als er sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt het COVOG of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat het verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG aangevraagd is, dan wordt de VOG toegekend.


Beheer van de administratie

De VOG coördinator / Beheerder van de VOG administratie houdt bij wie een VOG heeft overlegd en wanneer een nieuwe VOG moet worden overlegd. Iedereen die een VOG moet overleggen, laat deze zien aan de beheerder van de administratie zodat deze de VOG kan controleren. In de administratie wordt opgenomen op welke datum de VOG is overlegd. De VOG zelf blijft in het bezit van de persoon die hem heeft overlegd. Inzage in de VOG administratie hebben de dagelijks bestuursleden van de vereniging en de vertrouwenscontactpersoon.

 

Aannamebeleid

Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld trainers, coaches en activiteitenbegeleiders van jeugdige sporters zal het volgende beleid worden gehanteerd:

- Het houden van een kennismakingsgesprek;

- Het checken van referenties (bijv. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);

- Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit zal om de 3 jaar herhaald worden. Indien geen VOG kan worden overlegd zal de vrijwilliger niet zijn/haar functie kunnen continueren

- De vrijwilliger zal lid worden van de bond en daarmee onderworpen worden aan het tuchtrecht van de Bond

- Het bekend maken van de “de gedragsregels” zoals opgesteld door NOC*NSF.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van SV Ysselsteyn gaat er vanuit dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging wordt niet getolereerd. Mocht dit desondanks toch voorkomen, kan dit veel emoties en vragen oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze gevallen kan een vertrouwencontactspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Bij SV Ysselsteyn is de vertrouwenscontactpersoon Ellen Wismans.

Ellen is bereikbaar via emailadres [email protected]

Naast de bovengenoemde vertrouwenscontactpersonen is er ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie elk lid van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Zij zijn te bereiken via het NOC*NSF meldpunt: 0900 – 2025590.

Ook de verwijzing opnemen naar de vertrouwenscontactpersonen van de KNVB en de KNKV zie de betreffende pagina’s van hun websites.

https://www.knvb.nl/over-ons/contact/vertrouwenspersonen

https://www.knkv.nl/positieve-sportcultuur/

 

Anoniem melding maken via FIER en SpeakUp

Ook heb je de mogelijkheid om anoniem melding te maken van grensoverschrijdend gedrag. Zo biedt FIER een chat aan waar je anoniem je verhaal kunt doen. Dit platform is er niet alleen voor sporters, maar voor iedereen die met grensoverschrijdend gedrag in aanraking komt. Bij FIER kun je dagelijks terecht. Van maandag tot vrijdag is de chat van FIER open van 16.00 tot 06.00 uur. Op zaterdag, zondag en tijdens de feestdagen is de chat open van 20.00 tot 06.00 uur.

SpeakUp van Centrum Veilige Sport Nederland biedt jou ook de mogelijkheid om anoniem je verhaal te doen. Dit kan zowel online als telefonisch. Bij SpeakUp maak je enkel een melding van grensoverschrijdend gedrag. Je krijgt niet direct een medewerker te spreken via de chat of telefonisch.

Meld anoniem via SpeakUp

Vanzelfsprekend staat het iedereen altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd lid van onze vereniging.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!